DANH SÁCH TRỢ LÝ TRUNG TÂM PHONG THỦY ĐẠI NAM

TRANG CHỦ /DANH-SACH-TRO-LY

Thành Phố Hải Phòng

Đinh Thị Mỹ Lệ

0985495982

Cử Nhân

Chuyên gia tư vấn

Phòng Kinh Doanh

Phạm Thị Bích Diệp

0989659138

Cử Nhân

Chuyên gia tư vấn

Phòng Kinh Doanh

Nguyễn Hồng Phong

0979633235

Kỹ Sư

Chuyên gia tư vấn

Phòng Kinh Doanh

Phạm Thị Trang

098 1876512

Cử Nhân

Chuyên gia tư vấn

Phòng Kinh Doanh

Đinh Thị Thu Hiền

098 8639126

Cử Nhân

Chuyên gia tư vấn

Phòng Kinh Doanh

Phạm Thị Hiền

0985839255

Cử Nhân

Chuyên gia tư vấn

Trưởng phòng Kinh Doanh Hải Phòng

Phòng Kinh Doanh

Thành Phố Hà Nội

Đàm Xuân Tùng

0335606707

Kỹ sư

Chuyên gia tư vấn

Trưởng phòng Kinh Doanh Hà Nội

Phòng Kinh Doanh

Nguyễn Văn Sang

0961366446

Cử Nhân Bất động sản

Chuyên gia tư vấn

Phòng Kinh Doanh

NguyễnThị Thu Hiền

0965840650

Cử Nhân Kinh Tế

Chuyên gia tư vấn

Phòng Kinh Doanh

Đinh Tất Đạt

0389040401

Kỹ Sư Cầu-Đường

Chuyên gia tư vấn

Phòng Kinh Doanh

Nguyễn Minh Hiếu

0987255897

Cử Nhân Kinh Tế

Chuyên gia tư vấn

Phòng Kinh Doanh

Lê Đình Hùng

0865053415

Kỹ Sư Cầu-Đường

Trợ Lý Gíam đốc
Chuyên gia tư vấn

Phòng Kinh Doanh

Lâm Hồng Sơn

0961189449

Thạc sĩ Luật

Chuyên gia tư vấn

Phòng Kinh Doanh