DANH SÁCH TRỢ LÝ TRUNG TÂM PHONG THỦY ĐẠI NAM

TRANG CHỦ /DANH-SACH-TRO-LY

Thành Phố Hải Phòng

69a178d3680fad51f41e

Đinh Thị Mỹ Lệ

0985495982

Cử Nhân

Chuyên gia tư vấn

Phòng Kinh Doanh

7be4e9e13537f069a926

Phạm Thị Bích Diệp

0989659138

Cử Nhân

Chuyên gia tư vấn

Phòng Kinh Doanh

6b4fc6056ed4ab8af2c5

Nguyễn Hồng Phong

0979633235

Kỹ Sư

Chuyên gia tư vấn

Phòng Kinh Doanh

00d31a1c0dccc89291dd

Phạm Thị Trang

098 1876512

Cử Nhân

Chuyên gia tư vấn

Phòng Kinh Doanh

7f2bb734f7e432ba6bf5

Đinh Thị Thu Hiền

098 8639126

Cử Nhân

Chuyên gia tư vấn

Phòng Kinh Doanh

Thành Phố Hà Nội

6e2ca21ceaca2f9476db

Đàm Xuân Tùng

0335606707

Kỹ sư

Chuyên gia tư vấn

Trưởng phòng Kinh Doanh Hà Nội

Phòng Kinh Doanh

51d47aab697aac24f56b 1

NguyễnThị Thu Hiền

0965840650

Cử Nhân Kinh Tế

Chuyên gia tư vấn

Phòng Kinh Doanh

382c53580d89c8d79198

Đinh Tất Đạt

0389040401

Kỹ Sư Cầu-Đường

Chuyên gia tư vấn

Phòng Kinh Doanh

1cfda9800356c6089f471

Lê Đình Hùng

0865053415

Kỹ Sư Cầu-Đường

Trợ Lý Gíam đốc
Chuyên gia tư vấn

Phòng Kinh Doanh