Phạm Thị Hậu

Luôn là vậy, tri thức luôn luôn rộng lớn và thay đổi chúng ta từng ngày! Đội ngũ Phong Thuỷ Đại Nam rất hãnh diện vì có thể đồng hành phát triển với Khách hàng.