Phạm Thị Bắc Thắng

Hàng ngàn Khách hàng mỗi năm, Đội ngũ Đại Nam đã tạo nên thay đổi tích cực từng ngày, từng nhà, từng tỉnh thành bằng chuyên môn Phong thuỷ Khoa học!